Metadata 133

Stahovací služba zpřístupňuje prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně služba zobrazuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území); © AOPK ČR, 2013 - 2021
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 26.11.2021
Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není ploš...
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 24.11.2021
Hranice pevně stanovených aktualizačních okrsků vymezené pomocí geografických objektů ZABAGED; © AOPK ČR, 2006
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 25.11.2021
Vymezení území, která nesplňují charakteristiku zón ochrany přírody národních parků a neslouží k dosažení cíle zóny národního parku, ale jejich zařazení do příslušné zóny je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny. Tato data úzce souvisejí s datovou sadou Zonace velkoplošných zvláště chráněných území a doporučuje se je používat s touto datovou sadou společně. Vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
Kontakt - metadata: Jan Votrubec, Aktualizace metadat: 25.10.2021
Hranice 366 typů biochor, 94 bioregionů a 4 biogeografických podprovincií na území České republiky publikované v: CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-82-4.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2005) a následně zaktualizované dle publikace: Culek M., Grulich V., Laštůvka Z., Divíšek J. (2013): Biogeografické regiony České republiky. - Masarykova univerzita. Brno. 447 s. + mapová p...
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 09.11.2021
Hranice biosférických rezervací vymezených v rámci programu Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Programme) na území ČR; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2013
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 08.12.2020
Biotop vybraných druhů (vlk, rys, medvěd, los) vymezený v rozsahu nutném pro zachování jejich existence na území ČR. Vymezení je založeno na recentních datech o výskytu těchto druhů, prostorové habitatové analýze a terénní kontrole fragmentace v krajině.
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 29.04.2021
Lokalizace navrhovaných opatření z existujících koncepčních prací (studií, projektů) (viz. Šindlar s.r.o. (2007). Zpracování databáze lokalit navrhovaných opatření z revitalizačních studií pro aplikaci procesu plánování oblastí povodí: Studie pro výkon státní správy. Býšť. 90 s., mapy, tab., CD-ROM. Zpráva. Archivuje Odbor ochrany krajiny, MŽP.); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); MŽP, 2009
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 21.10.2021
Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednod...
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 13.11.2020
Pomocná vrstva zobrazování kritických silničních úseků pro obojživelníky; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2014
Kontakt - metadata: Alena Šťovíčková, Aktualizace metadat: 10.05.2021
 1 / 14